அல்லாஹ்வின் பெயர் கூறாமல் அறுத்ததற்கும், பெயர் கூறி அறுத்ததற்கும் என்ன வித்தியாசம்? பிராணிகளை அடித்...

அல்லாஹ்வின் பெயர் கூறி அறுக்காத உணவை அல்லாஹ்வின் பெயர் கூறி சாப்பிடலாமா? அல்லாஹ்வின் பெயர் கூறி அறு...

வலது கையால் சாப்பிடும் போது இடது கையால் தண்ணீர் அருந்தலாமா? ஃபைரோஸ் பதில் : சாப்பிடுவதற்கும், பரு...

கந்தூரிக்காக அறுக்கப்பட்டதை காசு கொடுத்து வாங்கலாமா? மீலாது விழா கந்திரிக்காக அறுக்கப்பட்ட மாட்டி...
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account