வணங்கப்படுவோர் மரணித்து விட்டனர் என்பது ஈஸா நபியை உள்ளடக்குமா? (ஒற்றுமை மாதமிருமுறை இதழில் தேர்வு ச...

முஹம்மது நபிக்கு முன் வந்த நபிமார்கள் அனைவரும் மரணித்து விட்டார்களா? ஒற்றுமை மாதம் இருமுறை இதழில் த...

ஈஸா நபியை இறுதிக் காலத்தில் யூதர்கள் ஏற்பார்களா? ஒற்றுமை மாதம் இருமுறை இதழில் தேர்வு செய்யப்பட்ட வச...

ஆதமுக்கு மலக்குகள் ஸஜ்தா செய்தார்கள் என்பதன் பொருள் என்ன? ஒற்றுமை மாதமிருமுறை இதழில் தேர்வு செய்யப்...

கப்ரு எனும் மண்ணறை வாழ்க்கை குர்ஆனுக்கு எதிரானதா? (ஒற்றுமை மாதமிருமுறை இதழில் தேர்வு செய்யப்பட்ட வச...

விபச்சாரக் குற்றத்துக்கு மரண தண்டனை குர்ஆனுக்கு எதிரானதா? (ஒற்றுமை மாதம் இருமுறை இதழில் தேர்வு செய்...

நபிகள் நாயகத்துக்கு எழுதப்படிக்கத் தெரியுமா? (ஒற்றுமை மாதமிருமுறை இதழில் தேர்வு செய்யப்பட்ட குர்ஆன்...
Page 1 of 3
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account