ஜமாஅத் தொழுகையில் பயணி இரண்டு ரக்அத்துடன் முறிக்கலாமா? லுஹர் தொழுகை ஜமாஅத்தாக நிறைவேற்றப்படும் போது...

முதல் ஜமாஅத்தின் நன்மை இரண்டாம் ஜமாஅதுக்கு கிடைக்குமா? ஜமாஅத் தொழுகை முடிந்த பின் இரண்டாவது ஜமாஅத் ...

சில ரக்அத்களில் சப்தமாகவும், சில ரக்அத்களில் சப்தமில்லாமலும் ஓதுவது ஏன்?  சப்தமாகவும்,சப்தமில்...
Page 1 of 2
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account