எல்லா நபிமார்களுக்கும் ஜிப்ரீல் மூலம் தான் வஹி வந்ததா நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களுக்கு ஜிப்ரீல் எனும...

மிகச்சிறந்ததை மட்டும் செய்வதற்காக நல்ல செயல்களை விடலாமா? கேள்வி கஃபாவில் தொழுவது, மார்க்கச் சொற்...
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account