அடிக்கடி காற்றும், சிறுநீரும் வெளியேறினால் உளூ நீங்குமா ஒருவர் உளூ செய்த பின் காற்று வெளியேறினால் உ...

நிர்வாணமாகக் குளிப்பதும் உளூச் செய்வதும் கூடுமா? கேள்வி: கடமையான குளிப்பை நிர்வாணமாகக் குளிப்பதும் ...

உடலுக்கு பாதிப்பு என்றால் குளிக்காமல் தயம்மும் செய்யலாமா? அடிக்கடி குளிப்பு கடமையாகி விடுவதால் அதிக...
Page 1 of 2
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account