ஜகாத் கொடுக்கப்பட்ட பொருளுக்கு மீண்டும் கொடுக்கத் தேவையில்லை என்பதற்கு ஆதாரங்கள் என்ன? ஜகாத் கொடு...
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account