Sidebar

22
Mon, Apr
0 New Articles

CRUCIFICTION OF JESUS

ஆங்கில நூல்கள்
Typography
 • Smaller Small Medium Big Bigger
 • Default Meera Catamaran Pavana

CRUCIFICTION OF JESUS

இயேசு சிலுவையில் அறையப்படவில்லை என்ற நூலை கிறித்தவ மார்க்கத்தில் இருந்து விலகி இஸ்லாத்தை ஏற்றுக் கொண்ட சகோதரர் ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்து தந்துள்ளார். அதை நன்றியுடன் வெளியிடுகிறோம்.

CRUCIFICTION OF JESUS PREFACE

There is no God but Allah. No one is worthy of worship save Allah. Allah sent prophets to mankind. The basic faith of Islam is Prophet Muhammad (peace and blessings be upon him) was the last prophet sent to mankind.

Only when a person accepts this he becomes a Muslim.

Let us see the basic faith of Christianity, a major religion of world. What makes a person Christian? What faith should he nurture?

God's first creation was Adam. God gave Adam a wife Eve, they resided in the garden of Eden and were provided with fruits from trees. He permitted them to eat all fruits except the forbidden one.

They disobeyed God by eating the forbidden fruit and were cursed. Due to them their descendants inherited sin.

For any sin committed sacrifice was given. Due to Adam mankind became sinners, a great sacrifice was needed to clear it. Jesus sacrificed himself to curb all sins.

When a person believes jesus died for the sins of mankind his inherited sin will be cleared. Those who disbelieve in jesus will retain their sin.

This is the foundation of Christianity.

This teachings are not from God or Jesus but from paul a later convert. This is explained in this book . Paul's concept is explained below.

Nevertheless death reigned from Adam to Moses, even over them that had not sinned after the similitude of Adam's transgression, who is the figure of him that was to come.

(ROMANS 5:14)

For when we were yet without strength, in due time Christ died for the ungodly.

For scarcely for a righteous man will one die: yet peradventure for a good man some would even dare to die.

(ROMANS 5:6,7)

But God commendeth his love toward us, in that, while we were yet sinners, Christ died for us.

Much more then, being now justified by his blood, we shall be saved from wrath through him.

For if, when we were enemies, we were reconciled to God by the death of his Son, much more, being reconciled, we shall be saved by his life.

(ROMANS 5:8-10)

That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved.

(ROMANS10:9)

Neither by the blood of goats and calves, but by his own blood he entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us.

For if the blood of bulls and of goats, and the ashes of an heifer sprinkling the unclean, sanctifieth to the purifying of the flesh:

How much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, purge your conscience from dead works to serve the living God?

(HEBREWS 9:12-14)

By the which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all.

(HEBREWS 10:10)

This is the basic belief of Christianity. These teachings were not from Christ or prophets. These teachings are illogical and unpractical.

Before analyzing whether this teaching are from Jesus we need to know the trust worthiness of priests who delivered them. Do they follow Jesus ? Well , this should be analyzed.

ARE FATHERS TRUST WORTHY ?

Before analyzing crucifixion, we need to see the trust worthy ness of fathers.

They preach Antigod and Antichrist beliefs. Knowing clearly the preach against the Bible they continue to do so. They preach verses which favor them. They stop people from gaining kingdom of heaven. People should know their true form.

Christian priest and father deny rights to others in church a deed unlikely among other communities. They enjoy full power.

No one questions their unruly income. Those opposing them will be denied funeral. They will not be allowed to conduct marriages in church.

People who give liberal offerings have no power in church. freedom of thought and freedom of expression are denied.

Christians should think about this.

Father and their preachings are no way related to Jesus.

But all their works they do for to be seen of men: they make broad their phylacteries, and enlarge the borders of their garments,

And love the uppermost rooms at feasts, and the chief seats in the synagogues,

And greetings in the markets, and to be called of men, Rabbi, Rabbi.

But be not ye called Rabbi: for one is your Master, even Christ; and all ye are brethren.

(MATTHEW 23: 5-8)

Jesus (peace and blessings be upon him) says no one should be called father but we see people calling themselves father, this is clearly against christ .

They liked to be called priest , this is contrary to Jesus teaching, Jesus (peace and blessings be upon him) said he was the Rabbi.

They differentiate themselves by wearing long Garments.They expect special attention in feast, synagogue and market. Are they related to Jesus? Christian friends please think.

You have seen them preaching in television and churches. They are unrelated to him. This is proved in the following verses.

And when thou prayest, thou shalt not be as the hypocrites are: for they love to pray standing in the synagogues and in the corners of the streets, that they may be seen of men. Verily I say unto you, They have their reward.

But thou, when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret; and thy Father which seeth in secret shall reward thee openly.

But when ye pray, use not vain repetitions, as the heathen do: for they think that they shall be heard for their much speaking.

Be not ye therefore like unto them: for your Father knoweth what things ye have need of, before ye ask him.

(MATTHEW 6: 5-8)

Jesus (peace and blessings be upon him) says vain words should be avoided while praying. He says prayer should be done secretly in a closed house. We see pastors ordering God through prayers. Seeing them preach in open grounds we are convinced they are the ones Jesus warned .

They convert uneducated people by promising money. After converting them they teach sermons which would take them to hell.

But woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye shut up the kingdom of heaven against men: for ye neither go in yourselves, neither suffer ye them that are entering to go in.

Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye devour widows' houses, and for a pretence make long prayer: therefore ye shall receive the greater damnation.

Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye compass sea and land to make one proselyte, and when he is made, ye make him twofold more the child of hell than yourselves.

(MATTHEW 23:13-15)

Jesus (peace and blessings be upon him) warnings correctly fit today's pastors . Christians have the responsibility to analyze this .

According to Jesus (peace and blessings be upon him) those preaching Christ should not accept money; nor accumulate wealth .

Provide neither gold, nor silver, nor brass in your purses,

Nor scrip for your journey, neither two coats, neither shoes, nor yet staves: for the workman is worthy of his meat.

(MATTHEW 10:9,10)

Metals like Gold, silver and brass should not be accumulated. Purse, shoes, coats, and walking stick were not allowed by Jesus. Now a days we see pastors Accumulating property. They have property worth crores .They cheat foreigners and collect money. Christian friends, is any thing common between them and Jesus?

Their main goal is converting people , and they would not hesitate to come by back door .

When preaching to muslims they use Arab words, They misquote QURAN verses. They try to convince people as though ISLAM accepts their view. They cheat people by saying a muslim convert to christianty delivers sermon. Jesus (peace and blessings be upon him) strictly forbid it. The following verses says so

Verily, verily, I say unto you, He that entereth not by the door into the sheepfold, but climbeth up some other way, the same is a thief and a robber.

(JOHN 10:1)

Beware of false prophets, which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves.

(MATTHEW 7:15)

They gather people and cheat them. They say blind sees, deaf hears and a lame walks. They threaten people that they can excorcise demons. On other hand they are the ones who own many hospitals.

If they are true , let them restore the sight of all blind. . Men act blind and convince people of their cure. It is said in their scripture that lies are permitted to preach religion.

The only religion which recommend lies to preach is Christianity. Jesus (peace and blessings be upon him) warned about it.

And many false prophets shall rise, and shall deceive many.

(MATTHEW24:11)

They preach Jesus (peace and blessings be upon him) is here , there, he has descended .By prayers they command Jesus to descend. This too was severely condemned by Jesus.

Then if any man shall say unto you, Lo, here is Christ, or there; believe it not.

For there shall arise false Christs, and false prophets, and shall shew great signs and wonders; insomuch that, if it were possible, they shall deceive the very elect.

Behold, I have told you before.

Wherefore if they shall say unto you, Behold, he is in the desert; go not forth: behold, he is in the secret chambers; believe it not.

For as the lightning cometh out of the east, and shineth even unto the west; so shall also the coming of the Son of man be.

(MATTHEW24: 23-27)

And then if any man shall say to you, Lo, here is Christ; or, lo, he is there; believe him not:

For false Christs and false prophets shall rise, and shall shew signs and wonders to seduce, if it were possible, even the elect.

(MARK 13:21,22)

See further what Jesus (peace and blessings be upon him) has to say.

Ye blind guides, which strain at a gnat, and swallow a camel.

Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye make clean the outside of the cup and of the platter, but within they are full of extortion and excess.

Thou blind Pharisee, cleanse first that which is within the cup and platter, that the outside of them may be clean also.

Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye are like unto whited sepulchres, which indeed appear beautiful outward, but are within full of dead men's bones, and of all uncleanness.

Even so ye also outwardly appear righteous unto men, but within ye are full of hypocrisy and iniquity.

Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! because ye build the tombs of the prophets, and garnish the sepulchres of the righteous,

And say, If we had been in the days of our fathers, we would not have been partakers with them in the blood of the prophets.

(MATTHEW 23:24-30)

Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? and in thy name have cast out devils? and in thy name done many wonderful works?

And then will I profess unto them, I never knew you: depart from me, ye that work iniquity.

(MATTHEW 7:22,23)

They worship idols of Jesus and Mary. They forget Jesus (peace and blessings be upon him) condemned idolatry. They cheat people in the name of witchcraft. Jesus (peace and blessings be upon him) condemns this.

Now the works of flesh are manifest, they are; Adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness,

Idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies,

Envyings, murders, drunkenness, revellings, and such like: of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God.

(GALATIANS 5:19-21)

Pastors preach ideals favorable to them. Their teachings are severely condemned in Bible.

Pope often asks pardon from people, this in itself is clear proof of their shameful deeds. This is sufficient to realize the concept of crucifixion is unrelated to Jesus.

WHO WAS THE FOUNDER OF CHRISTIANITY ?

Did Jesus (peace and blessings be upon him) find Christianity?

New testament has four gospels The gospel according to Matthew, Mark, Luke and John. Letters of paul are included in new testament.

Innocent Christians believe apostles of Jesus as eye witness to incidents . Christians should know four gospels and other books (23) were not written by Apostles.

Who were the four who wrote the gospels ? Christians should know paul.

12 DISCIPLES:

Jesus (peace and blessings be upon him) had 12 disciples. Their name are mentioned in Bible.

And when he had called unto him his twelve disciples, he gave them power against unclean spirits, to cast them out, and to heal all manner of sickness and all manner of disease.

Now the names of the twelve apostles are these; The first, Simon, who is called Peter, and Andrew his brother; James the son of Zebedee, and John his brother;

Philip, and Bartholomew; Thomas, and Matthew the publican; James the son of Alphaeus, and Lebbaeus, whose surname was Thaddaeus;

Simon the Canaanite, and Judas Iscariot, who also betrayed him.

(MATTHEW 10:1-4)

And he ordained twelve, that they should be with him, and that he might send them forth to preach,

And to have power to heal sicknesses, and to cast out devils:

And Simon he surnamed Peter;

And James the son of Zebedee, and John the brother of James; and he surnamed them Boanerges, which is, The sons of thunder:

And Andrew, and Philip, and Bartholomew, and Matthew, and Thomas, and James the son of Alphaeus, and Thaddaeus, and Simon the Canaanite,

And Judas Iscariot, which also betrayed him: and they went into an house.

(MARK 3:14-19)

Matthew and Mark mention them as 12 disciples of Jesus.

GOSPEL ACCORDING TO MARK:

The gospel of Matthew is the first book in new testament . But Mark was written first. Wikipedia says this.

The Gospel According to Mark , commonly shortened to the Gospel of Mark or simply Mark, is the second book of the New Testament. This canonical account of the life of Jesus of Nazareth is one of the three synoptic gospels. It was thought to be an epitome, which accounts for its place as the second gospel in the Bible. However, most contemporary scholars now regard it as the earliest of the canonical gospels [1] (c 70),[2] a position known as Markan priority.

The Gospel of Mark narrates the Ministry of Jesus from John the Baptist's baptism of Jesus to the Ascension of Jesus, and it concentrates particularly on the last week of his life .It was written between 60-80 A.D. This gospel was first written.16 chapters encloses 678 verses. Mark, was the companion of Saint Peter. Peter's sayings about jesus and information from various sources were compiled it was thought mark wrote gospel The original language in which it was written is Greek. It was thought before that mark was in rome when he wrote this gospel now it is believed he wrote this when he was in Syria.

Mark who wrote the first gospel was not a disciple of christ. He was the disciple of peter. He was not a witness to this incident neither was this message passed to him by peter.. He writes gospel on hearsay.

GOSPEL ACCORDING TO MATTHEW:

Matthew was one of the disciples. Scholars hold the opinion that this gospel was not written by Matthew. If he was the disciple of Christ he would have written the first gospel. As this gospel was written after Mark it leave us with no doubt that it was not matthew the disciple of Christ. He might be some other Matthew, Or some one would have written in his name.

Wikipedia says-

The Gospel According to Matthew (Gospel of Matthewor simply Matthew) is one of the four canonical gospels, one of the three synoptic gospels, and the first book of the New Testament. It tells of the life, ministry, death, and resurrection of Jesus of Nazareth. The version in use today was written in Koine Greek.

 Matthew probably originated in a Jewish-Christian community in Roman Syria towards the end of the 1st century.[1] The anonymous author probably drew on a number of sources, including the Gospel of Mark, the sayings collection known as the Q source, and material unique to his own community, as well as his own experience.

GOSPEL ACCORDING TO LUKE:

Luke was not one of the disciples. He wrote gospels on hear say.

Forasmuch as many have taken in hand to set forth in order a declaration of those things which are most surely believed among us,

Even as they delivered them unto us, which from the beginning were eyewitnesses, and ministers of the word;

It seemed good to me also, having had perfect understanding of all things from the very first, to write unto thee in order, most excellent Theophilus,

That thou mightest know the certainty of those things, wherein thou hast been instructed.

(LUKE 1:1-4)

Luke accepts he writes gospel on hearsay. Luke was the disciple of Paul who founded Christianity.

GOSPEL ACCORDING TO JOHN:

People believe John the disciple of Christ wrote this gospel . But scholars reject this.

If John had written a gospel it would be the first one to be written. Prominent scholars hold the view it must have been written between 90 to 120 A.D.

If John was aged 25 years at the time of Jesus crucifixion. By 90 A.D his age would have been 115. 115 is not a young age. Some people hold the view that gospels were written between 65 and 85 A.D. John's age would be between 90 and 119. This is very old age. Hence we know this gospel was not written by John the disciple. Another John would have written this gospel.

Wikipedia says-

 The gospels were not written by disciples of Christ. They were not a witness to this incidents. They wrote gospels on hear say. Hear say can have both reliable and unreliable information there is no need to explain it.

This is the reason why many contradictions are found in cross episode. This will be explained later.

It is not mentioned in gospels that Jesus (peace and blessings be upon him) sacrificed himself on the cross for the sins of Mankind.

WHO IS PAUL ?

There are books other than gospels in Bible. This books were written by Paul for his disciples and churches.

Paul mentions in his letters the sacrifice on cross. Before seeing evidences let us see who was this Paul.

Paul's original name was Saul. He was mainly responsible for torture and killings of Christians. He was unable to destroy one god concept of Jesus so he joined the Christians and introduced the concept of trinity. He was successful in it.

Paul confesseth as follows.

I verily thought with myself, that I ought to do many things contrary to the name of Jesus of Nazareth.

Which thing I also did in Jerusalem: and many of the saints did I shut up in prison, having received authority from the chief priests; and when they were put to death, I gave my voice against them.

And I punished them oft in every synagogue, and compelled them to blaspheme; and being exceedingly mad against them, I persecuted them even unto strange cities.

Whereupon as I went to Damascus with authority and commission from the chief priests,

At midday, O king, I saw in the way a light from heaven, above the brightness of the sun, shining round about me and them which journeyed with me.

And when we were all fallen to the earth, I heard a voice speaking unto me, and saying in the Hebrew tongue, Saul, Saul, why persecutest thou me? it is hard for thee to kick against the pricks.

And I said, Who art thou, Lord? And he said, I am Jesus whom thou persecutest.

(ACTS 26:9-15)

As for Saul, he made havock of the church, entering into every house, and haling men and women committed them to prison.

(ACTS 8:3)

And Saul, yet breathing out threatenings and slaughter against the disciples of the Lord, went unto the high priest,

And desired of him letters to Damascus to the synagogues, that if he found any of this way, whether they were men or women, he might bring them bound unto Jerusalem.

And as he journeyed, he came near Damascus: and suddenly there shined round about him a light from heaven:

And he fell to the earth, and heard a voice saying unto him, Saul, Saul, why persecutest thou me?

And he said, Who art thou, Lord? And the Lord said, I am Jesus whom thou persecutest: it is hard for thee to kick against the pricks.

(ACTS 9:1-6)

Convincing people he met Jesus , he utterly destroyed the preachings of Jesus.

Paul confesseth he is a liar

For though I be free from all men, yet have I made myself servant unto all, that I might gain the more.

And unto the Jews I became as a Jew, that I might gain the Jews; to them that are under the law, as under the law, that I might gain them that are under the law;

To them that are without law, as without law, (being not without law to God, but under the law to Christ,) that I might gain them that are without law.

To the weak became I as weak, that I might gain the weak: I am made all things to all men, that I might by all means save some.

And this I do for the gospel's sake, that I might be partaker thereof with you.

(1 CORINTHIANS 9: 19-23)

Are they Hebrews? so am I. Are they Israelites? so am I. Are they the seed of Abraham? so am I.

(2 CORINTHIANS 11:22)

Paul himself confesseth that he changes himself according to people. The Christianity founded by him had nothing to do with Jesus. After this clear proof it is quite suprising to see Christians believe this as Christ teaching.

Matthew, Mark, Luke and John are believed to be the author of gospels. Paul confesseth he introduced new laws to have his own share in scripture.

This is what he has to say!

But if our unrighteousness commend the righteousness of God, what shall we say? Is God unrighteous who taketh vengeance? (I speak as a man)

God forbid: for then how shall God judge the world?

For if the truth of God hath more abounded through my lie unto his glory; why yet am I also judged as a sinner?

And not rather, (as we be slanderously reported, and as some affirm that we say,) Let us do evil, that good may come? whose damnation is just.

(ROMANS 3:5-8)

When Paul taught views against Jesus people cursed him for blasphemy. Paul did not reject their accusations. He says if his lies glorify God, then it is ok to lie. This is conformed in verses of Bible.

Paul knew Jesus teachings would not be accepted by people . So he introduced teachings which would be accepted by people. This was mainly introduced to gain mass.

The priest now follow this teaching of Paul . They lie to people that blind are cured of their blindness, and deaf of their deafness.

Scholars who questioned Paul were answered by him.

For that which I do I allow not: for what I would, that do I not; but what I hate, that do I.

(ROMANS 7:15)

Paul confesseth he preaches against his conscience.To catch men he effectively uses the concept of redemption through blood.

And when he had received meat, he was strengthened. Then was Saul certain days with the disciples which were at Damascus.

And straightway he preached Christ in the synagogues, that he is the Son of God.

(ACTS 9:19,20)

Paul says in a letter to Timothy , he introduced the gospel of Jesus Resurrection.

Remember that Jesus Christ of the seed of David was raised from the dead according to my gospel:

(2 TIMOTHY 2:8)

Paul confessed he introduced the gospel of resurrection and Jesus (peace and blessings be upon him) had nothing to do with it. Inspite of this it is surprising to note Christians believe such stories.

Paul says.

Would to God ye could bear with me a little in my folly: and indeed bear with me.

(2 CORINTHIANS 11:1)

I say again, Let no man think me a fool; if otherwise, yet as a fool receive me, that I may boast myself a little

(2 CORINTHIANS 11: 16)

Are they ministers of Christ? (I speak as a fool) I am more; in labours more abundant, in stripes above measure, in prisons more frequent, in deaths oft.

(2 CORINTHIANS 11:23)

Paul knows it is stupid to say for the sins of Adam all mankind was cursed and Jesus sacrificed himself for it. He knows those who come up with such teachings will be labeled as fools. Even when some one calls him a fool he tries to convince them to accept his view of Christ.

I robbed other churches, taking wages of them, to do you service.

(2 CORINTHIANS11:8)

It is clear he obtained money from jews to destroy the teachings of Christ. Or he betrayed the jews after collecting money from them. Even if one among this two is wrong it is clear he is not a reliable person. He spoke lies and betrayed people

Can the concept of such a man be accepted and concept of Jesus (peace and blessings be upon him) rejected ?. Christians should think about this.

Paul destroyed the teachings of Jesus and took a step further and removed the commandments of God.

Let us see some examples.

CIRCUMCISION:

Scriptures say it is compulsory for males to be circumcised. Jesus (peace and blessings be upon him) was circumcised. But paul says it is unnecessary

This is my covenant, which ye shall keep, between me and you and thy seed after thee; Every man child among you shall be circumcised.

(GENESIS 17:10)

And ye shall circumcise the flesh of your foreskin; and it shall be a token of the covenant betwixt me and you.

(GENESIS 17:11)

And he that is eight days old shall be circumcised among you, every man child in your generations, he that is born in the house, or bought with money of any stranger, which is not of thy seed.

(GENESIS 17:12)

He that is born in thy house, and he that is bought with thy money, must needs be circumcised: and my covenant shall be in your flesh for an everlasting covenant.

(GENESIS 17:13)

And the uncircumcised man child whose flesh of his foreskin is not circumcised, that soul shall be cut off from his people; he hath broken my covenant.

(GENESIS 17:14)

And in the eighth day the flesh of his foreskin shall be circumcised.

(LEVITICUS 12:3)

And when eight days were accomplished for the circumcising of the child, his name was called JESUS, which was so named of the angel before he was conceived in the womb.

(LUKE 2:21)

It is a commandment from God that men should be circumcised. It is a ever lasting covenant between God and man . Bible says Jesus (peace and blessings be upon him) was circumcised.

See what Paul says!

Circumcision is nothing, and uncircumcision is nothing, but the keeping of the commandments of God.

(1CORINTHIANS 7:19)

Behold, I Paul say unto you, that if ye be circumcised, profit Christ shall you nothing

(GALATIANS 5:2)

Christians should think how a man can replace the commandments of God and his prophet Jesus(peace and blessings be upon him) .

ISRAELITES ONLY:

Jesus (peace and blessings be upon him) was sent only to lost sheep of Israel. He was not sent to all mankind. Paul rejected this and preached doctrine to Non jews. He rendered Jesus teaching as useless.

And, behold, a woman of Canaan came out of the same coasts, and cried unto him, saying, Have mercy on me, O Lord, thou Son of David; my daughter is grievously vexed with a devil.

But he answered her not a word. And his disciples came and besought him, saying, Send her away; for she crieth after us.

But he answered and said, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel.

Then came she and worshipped him, saying, Lord, help me.

But he answered and said, It is not meet to take the children's bread, and to cast it to dogs.

And she said, Truth, Lord: yet the dogs eat of the crumbs which fall from their masters' table.

Then Jesus answered and said unto her, O woman, great is thy faith: be it unto thee even as thou wilt. And her daughter was made whole from that very hour.

(MATTHEW 15:22-28)

Jesus (peace and blessings be upon him) says he was sent only to the lost sheep of house of Israel .He was not sent to others. This is recorded in gospel of Matthew and other 3 gospels.

Jesus (peace and blessings be upon him) ordered them to preach to the twelve tribes of Israel.

That ye may eat and drink at my table in my kingdom, and sit on thrones judging the twelve tribes of Israel.

(LUKE 22:30)

And Jesus said unto them, Verily I say unto you, That ye which have followed me, in the regeneration when the Son of man shall sit in the throne of his glory, ye also shall sit upon twelve thrones, judging the twelve tribes of Israel.

(MATTHEW 19:28)

6 But go rather to the lost sheep of the house of Israel

(MATTHEW10:6)

Paul accepts the apostles followed Christ and he changed it.

Priest follow Paul.

46 Then Paul and Barnabas waxed bold, and said, It was necessary that the word of God should first have been spoken to you: but seeing ye put it from you, and judge yourselves unworthy of everlasting life, lo, we turn to the Gentiles.

(ACTS13:46)

Jesus (peace and blessings be upon him) preached only to Israelites. Jesus(peace and blessings be upon him) calls gentiles as dogs and Israelites as sons how can they preach contrary to Christ? How does this glorify christ?

ONE GOD OR TRINITY

Jesus(peace and blessings be upon him) and prophets before him preached God was one. Paul preached against it. See what God and Jesus (peace and blessings be upon him) say about this . Christianity invented by Paul is not related to it !

Know therefore this day, and consider it in thine heart, that the LORD he is God in heaven above, and upon the earth beneath: there is none else.

(DEUTERONOMY 4:39)

Hear, O Israel: The LORD our God is one LORD:

And thou shalt love the LORD thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might.

And these words, which I command thee this day, shall be in thine heart:

And thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up.

(DEUTERONOMY 6:4-7)

Thus saith the LORD the King of Israel the LORD , and his redeemer of hosts; I am the first, and I am the last; and beside me there is no God.

(ISAIAH 44:6)

Ye are my witnesses, saith the LORD, and my servant whom I have chosen: that ye may know and believe me, and understand that I am he: before me there was no God formed, neither shall there be after me.

I, even I, am the LORD; and beside me there is no savior.

I have declared, and have saved, and I have shewed, when there was no strange god among you: therefore ye are my witnesses, saith the LORD, that I am God.

(ISAIAH 43:10-12)

For thus saith the LORD that created the heavens; God himself that formed the earth and made it; he hath established it, he created it not in vain, he formed it to be inhabited: I am the LORD; and there is none else.

(ISAIAH 45:18)

I am the LORD, and there is none else, there is no God beside me: I girded thee, though thou hast not known me:

That they may know from the rising of the sun, and from the west, that there is none beside me. I am the LORD, and there is none else.

(ISAIAH 45:5,6)

Remember the former things of old: for I am God, and there is none else; I am God, and there is none like me,

Declaring the end from the beginning, and from ancient times the things that are not yet done, saying, My counsel shall stand, and I will do all my pleasure

 (ISAIAH 46:9,10)

Thou shalt have no other gods before me.

(EXODUS20:3)

Unto thee it was shewed, that thou mightest know that the LORD he is God; there is none else beside him

(DEUTERONOMY 4:35)

Hear, O Israel: The LORD our God is one LORD:

And thou shalt love the LORD thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might.

And these words, which I command thee this day, shall be in thine heart:

(DEUTERONOMY 6:4-6)

Remember the former things of old: for I am God, and there is none else; I am God, and there is none like me,

(ISAIAH 46:9)

If God says I am one of the God , no question will rise when Christians say Jesus is god.

 I - I Only - is God This verses are sufficient to prove Jesus or any other human cannot be God.

This is further proved by words like no one is equal to me. Does it not contradict verses which speaks on son of god ?

Then saith Jesus unto him, Get thee hence, Satan: for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve

(MATTHEW4:10)

No man can serve two masters: for either he will hate the one, and love the other; or else he will hold to the one, and despise the other. Ye cannot serve God and mammon.

(MATTHEW6:24)

When it is clearly mentioned in scriptures to worship one God is it logical to worship 2 or 3 gods?

Not every one that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven; but he that doeth the will of my Father which is in heaven.

Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? and in thy name have cast out devils? and in thy name done many wonderful works?

And then will I profess unto them, I never knew you: depart from me, ye that work iniquity.

Therefore whosoever heareth these sayings of mine, and doeth them, I will liken him unto a wise man, which built his house upon a rock:

And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house; and it fell not: for it was founded upon a rock.

And every one that heareth these sayings of mine, and doeth them not, shall be likened unto a foolish man, which built his house upon the sand:

And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house; and it fell: and great was the fall of it

(MATTHEW7:21-27)

Even foolish men would understand this teaching. By calling Jesus God do they plan to be thrown out of God's kingdom?

Jesus (peace and blessings be upon him) warned many will make use of his name and say deaf and blind are cured. He called them workers of iniquity. Don t you realize this?

Why do you attribute partners with God ? Don t you need strong foundation as on rock? Dont you realise you have lost your foundation by calling Christ as God?

Is this not a proof that you are brain washed by priests, and follow your parents dictation.

But of that day and hour knoweth no man, no, not the angels of heaven, but my Father only

( MATTHEW 24:36)

Master, which is the great commandment in the law?

Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind.

This is the first and great commandment.

(MATTHEW 22:36-38)

Christians do you follow this Greatest commandment ? How do you call yourselves as Christians when you fail to obey this commandment?

Then came to him the mother of Zebedee's children with her sons, worshipping him, and desiring a certain thing of him.

And he said unto her, What wilt thou? She saith unto him, Grant that these my two sons may sit, the one on thy right hand, and the other on the left, in thy kingdom.

But Jesus answered and said, Ye know not what ye ask. Are ye able to drink of the cup that I shall drink of, and to be baptized with the baptism that I am baptized with? They say unto him, We are able.

And he saith unto them, Ye shall drink indeed of my cup, and be baptized with the baptism that I am baptized with: but to sit on my right hand, and on my left, is not mine to give, but it shall be given to them for whom it is prepared of my Father.

(MATTHEW20:20-23)

Jesus (peace and blessings be upon him) preached one God. He did not claim he was God. Jesus (peace and blessings be upon him) preached God has control over all things.

The concept of trinity was introduced by Paul. He himself confesseth this.

16 Who only hath immortality, dwelling in the light which no man can approach unto; whom no man hath seen, nor can see: to whom be honour and power everlasting. Amen.(1 TIMOTHY6:16).

Jesus (peace and blessings be upon him) says in many places he is a prophet sent by God, and not God.

 I have many things to say and to judge of you: but he that sent me is true; and I speak to the world those things which I have heard of him.

(JOHN8:26)

I do nothing of myself; but as my Father hath taught me, I speak these things.

(JOHN8:28)

And this is life eternal, that they might know thee the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent.

I have glorified thee on the earth: I have finished the work which thou gavest me to do.

(JOHN17:3,4)

But of that day and that hour knoweth no man, no, not the angels which are in heaven, neither the Son, but the Father

(MARK13:32)

When they fail to follow the verses of God it is clear they have no faith in scripture. If God asks them on judgement day why u dont follow scriptures what answer will Christian give? Think about this!

For who in the heaven can be compared unto the LORD? who among the sons of the mighty can be likened unto the LORD?

(PSALMS89:6)

Among the gods there is none like unto thee, O Lord; neither are there any works like unto thy works

(PSALMS 86:8)

For thou art great, and doest wondrous things: thou art God alone.

(PSALMS 86:10)

Who is like unto the LORD our God, who dwelleth on high,

Who humbleth himself to behold the things that are in heaven, and in the earth!

(PSALMS 113:5,6)

And he said, LORD God of Israel, there is no God like thee, in heaven above, or on earth beneath, who keepest covenant and mercy with thy servants that walk before thee with all their heart:

(1KINGS 8:23)

And there ye shall serve gods, the work of men's hands, wood and stone, which neither see, nor hear, nor eat, nor smell.

But if from thence thou shalt seek the LORD thy God, thou shalt find him, if thou seek him with all thy heart and with all thy soul.

(DEUTERONOMY 4:28,29)

Assemble yourselves and come; draw near together, ye that are escaped of the nations: they have no knowledge that set up the wood of their graven image, and pray unto a god that cannot save.

Tell ye, and bring them near; yea, let them take counsel together: who hath declared this from ancient time? who hath told it from that time? have not I the LORD? and there is no God else beside me; a just God and a Savior; there is none beside me.

Look unto me, and be ye saved, all the ends of the earth: for I am God, and there is none else.

I have sworn by myself, the word is gone out of my mouth in righteousness, and shall not return, That unto me every knee shall bow, every tongue shall swear.

(ISAIAH45: 20,23)

They that make a graven image are all of them vanity; and their delectable things shall not profit; and they are their own witnesses; they see not, nor know; that they may be ashamed.

Who hath formed a god, or molten a graven image that is profitable for nothing?

Behold, all his fellows shall be ashamed: and the workmen, they are of men: let them all be gathered together, let them stand up; yet they shall fear, and they shall be ashamed together.

(ISAIAH 44:9,11)

To whom then will ye liken God? or what likeness will ye compare unto him?

The workman melteth a graven image, and the goldsmith spreadeth it over with gold, and casteth silver chains.

(ISAIAH 40: 18,19)

Turn ye not unto idols, nor make to yourselves molten gods: I am the LORD your God.

(LEVITICUS 19:4)

Ye shall make you no idols nor graven image, neither rear you up a standing image, neither shall ye set up any image of stone in your land, to bow down unto it: for I am the LORD your God.

(LEVITICUS 26:1)

I am the LORD thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage.

Thou shalt have no other gods before me.

Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of any thing that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth:

Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them: for I the LORD thy God am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me

(EXODUS 20: 2-5).

Thou shalt not bow down to their gods, nor serve them, nor do after their works: but thou shalt utterly overthrow them, and quite break down their images.

And ye shall serve the LORD your God, and he shall bless thy bread, and thy water; and I will take sickness away from the midst of thee.

(EXODUS 23: 24,25)

God commanded to break idols but Christians worship them is it not a contradiction? Dont you think ?

For the customs of the people are vain: for one cutteth a tree out of the forest, the work of the hands of the workman, with the axe.

They deck it with silver and with gold; they fasten it with nails and with hammers, that it move not.

They are upright as the palm tree, but speak not: they must needs be borne, because they cannot go. Be not afraid of them; for they cannot do evil, neither also is it in them to do good.

Forasmuch as there is none like unto thee, O LORD; thou art great, and thy name is great in might.

(JEREMIAH 10:3-6)

People who worship statues of Cross, Mary, and Jesus (peace and blessings be upon him) how do they call themselves as Christians?

Can Christians accept a false doctrine as trinity ?

Paul overthrew one God worship and brought trinity. Please think about this.

SACRIFICE ON CROSS:

Let us see what Paul says about crucifixion.

It has many issues. As a result of Adam's sin his descendants become sinners.

To curb this inherited sin a great sacrifice was needed. Jesus (peace and blessings be upon him) willingly sacrificed himself on cross to clear the sins.

Those who accept Jesus(peace and blessings be upon him) died for their sins will have their inherited sin removed.

Let us see how accurate this belief is.

ADAM FORGIVEN OF HIS SIN

Adam and Eve disobeyed God by eating the forbidden fruit. We have no issue in accepting them as sinners.

God says Adam was not responsible for this sin.

And the LORD God said, Behold, the man is become as one of us, to know good and evil: and now, lest he put forth his hand, and take also of the tree of life, and eat, and live for ever:

Therefore the LORD God sent him forth from the garden of Eden, to till the ground from whence he was taken.

(GENESIS 3:22,23)

God thought man might eat from the tree of life and become immortal. So he was transferred to earth.

This verse says man obtained the capacity to know good and evil.

Adam who obtained the capacity to know good and evil might also know he disobeyed God. He would have asked forgiveness. If we say Adam did not ask forgiveness then this statement of God is futile.

Man sins and asks forgiveness from God. God forgives a man when he repents. It is illogical to think God would deny forgiveness.

Inherited sin cannot exist if God has forgiven Adam.

Catholic and protestant have different Bible. Catholic Bible has a book called Wisdom , protestant have removed this book from their Bible.

The book says Adam sins were forgiven.

This verse clearly says Adam was relieved from sin.

If Adam's sin was forgiven it is illogical to say his descendants inherited sin and Jesus (peace and blessings be upon him) died for it.

WHAT IS THE STATE OF PROPHETS ?.

Bible says prophet Noah, Abraham, Ishmael, Israel, David, and Solomon who presided Jesus were good men of God. This is against Bible verses which speaks of inherited sin.

Prophets of old testament have not seen Jesus. They did not believe Jesus (peace and blessings be upon him) would die for the sins of mankind. As they were called righteous it leaves us with no doubt the concept of inherited sin was added later .

If inherited sin was real they would not have been called righteous .Because neither they believed in crucifixion nor did they know it.

CAN ONE BEAR ANOTHER MAN'S BURDEN ?

If Adam was not forgiven for his sin even then the sacrifice on cross is illogical. This concept is against Bible's teaching, illogical and cannot be applied in daily affairs.

Countries around the world have their own law and order system. Pope who manages Vatican affairs , and Christian countries don t punish son for father's crime . people know such laws are illogical and inhuman.

If a country brings law were son will be punished for father's offence . Entire world will join together in condemning such inhuman laws ; This brutal law will invoke wide protest and riots.

If this laws are condemned inhuman by men. How can God the creator of heavens and earth give such stupid laws? Christians think !

If Adam sinned he is solely responsible for it. If there is a sinner then it is him. How can his sons bear it? This concept makes us to think that God has lost his mind . How do Christians accept this?

Bible clearly speaks against this belief.

 The fathers shall not be put to death for the children, neither shall the children be put to death for the fathers: every man shall be put to death for his own sin

(DEUTERONOMY 24:16)

The soul that sinneth, it shall die. The son shall not bear the iniquity of the father, neither shall the father bear the iniquity of the son: the righteousness of the righteous shall be upon him, and the wickedness of the wicked shall be upon him (EZEKIEL 18:20)

In those days they shall say no more, The fathers have eaten a sour grape, and the children's teeth are set on edge.

But every one shall die for his own iniquity: every man that eateth the sour grape, his teeth shall be set on edge.

(JEREMIAH 31:29,30)

This verses of Bible are acceptable and logical. Bible says we don t inherit sin so Jesus death on cross is futile.

If we are made sinners by Adam then another question needs to be answered.

If we sin we should repent and offer our pleadings to God. Why should Jesus (peace and blessings be upon him) be sacrificed for it? It will curb his sins not ours.

Where does Jesus (peace and blessings be upon him) mention in the Bible that men were born sinners and he came to clear their sins. Paul the enemy of christians introduced this .

DID JESUS SACRIFICE HIMSELF WILLINGLY ?

It is pure myth that Jesus (peace and blessings be upon him) beared the sins of mankind. When we read the Bible we know Jesus (peace and blessings be upon him) was unwilling to be sacrificed; He prevented others from sacrificing him. Inspite of his best efforts he was captured by his enemies. He was helpless when they crucified him.

The story of Jesus Sacrifice is pure myth and has no scriptural backing.

Proofs are mentioned below:

JESUS TRIES TO ESCAPE:

And consulted that they might take Jesus by subtilty, and kill him

(MATTHEW26:4).

Then the Pharisees went out, and held a council against him, how they might destroy him

(MATTHEW12:14)

After two days was the feast of the passover, and of unleavened bread: and the chief priests and the scribes sought how they might take him by craft, and put him to death.

(MARK 14:1)

And the chief priests and scribes sought how they might kill him; for they feared the people.

(LUKE 22:2)

The priest and scribes wanted to kill him because they feared his revolutionary preaching. And it was not the other way like Jesus sacrificing himself for mankind.

How did Jesus (peace and blessings be upon him) respond to this news? Did he think I waited all along for this , Please capture and sacrifice me . No.

JESUS ASKS GOD TO RESCUE HIM:

Jesus (peace and blessings be upon him) feverishly prayed to God to deliver him.

JESUS PLEADS WITH GOD:

Jesus (peace and blessings be upon him) knew he would be captured and killed, he feverishly prays to God to deliver him.

Then cometh Jesus with them unto a place called Gethsemane, and saith unto the disciples, Sit ye here, while I go and pray yonder.

And he took with him Peter and the two sons of Zebedee, and began to be sorrowful and very heavy.

Then saith he unto them, My soul is exceeding sorrowful, even unto death: tarry ye here, and watch with me.

And he went a little further, and fell on his face, and prayed, saying, O my Father, if it be possible, let this cup pass from me: nevertheless not as I will, but as thou wilt.

And he cometh unto the disciples, and findeth them asleep, and saith unto Peter, What, could ye not watch with me one hour?

Watch and pray, that ye enter not into temptation: the spirit indeed is willing, but the flesh is weak.

He went away again the second time, and prayed, saying, O my Father, if this cup may not pass away from me, except I drink it, thy will be done.

And he came and found them asleep again: for their eyes were heavy.

And he left them, and went away again, and prayed the third time, saying the same words.

(MATTHEW 26:36-44)

And they came to a place which was named Gethsemane: and he saith to his disciples, Sit ye here, while I shall pray.

And he taketh with him Peter and James and John, and began to be sore amazed, and to be very heavy;

And saith unto them, My soul is exceeding sorrowful unto death: tarry ye here, and watch.

And he went forward a little, and fell on the ground, and prayed that, if it were possible, the hour might pass from him.

And he said, Abba, Father, all things are possible unto thee; take away this cup from me: nevertheless not what I will, but what thou wilt.

And he cometh, and findeth them sleeping, and saith unto Peter, Simon, sleepest thou? couldest not thou watch one hour?

Watch ye and pray, lest ye enter into temptation. The spirit truly is ready, but the flesh is weak.

And again he went away, and prayed, and spake the same words

(MARK14:32-39)

And he came out, and went, as he was wont, to the mount of Olives; and his disciples also followed him.

And when he was at the place, he said unto them, Pray that ye enter not into temptation.

And he was withdrawn from them about a stone's cast, and kneeled down, and prayed,

Saying, Father, if thou be willing, remove this cup from me: nevertheless not my will, but thine, be done.

And there appeared an angel unto him from heaven, strengthening him.

And being in an agony he prayed more earnestly: and his sweat was as it were great drops of blood falling down to the ground.

And when he rose up from prayer, and was come to his disciples, he found them sleeping for sorrow,

And said unto them, Why sleep ye? rise and pray, lest ye enter into temptation

(LUKE 22: 39-46)

He would have willingly submitted himself if he died for the sins of mankind . Atleast he would have labored the thought . He pleaded with God to save him. Crucified against his will and to say he sacrificed himself for mankind is clear deception.

TREMBLE IN FEAR

And he took with him Peter and the two sons of Zebedee, and began to be sorrowful and very heavy.

Then saith he unto them, My soul is exceeding sorrowful, even unto death: tarry ye here, and watch with me.

And he went a little further, and fell on his face, and prayed, saying, O my Father, if it be possible, let this cup pass from me: nevertheless not as I will, but as thou wilt.

(MATTHEW 26: 37-39)

And he taketh with him Peter and James and John, and began to be sore amazed, and to be very heavy;

And saith unto them, My soul is exceeding sorrowful unto death: tarry ye here, and watch.

(MARK 14:33,34)

He was sad and sorrowful when he learnt he was to be killed. How can paul preach he died for the sins of mankind ?

HE WAS BETRAYED:

Christians believe Jesus (peace and blessings be upon him) sacrificed himself for the sins of mankind. They believe he was betrayed by Judas. Four gospels conform this.

And the chief priests and scribes sought how they might kill him; for they feared the people.

Then entered Satan into Judas surnamed Iscariot, being of the number of the twelve.

And he went his way, and communed with the chief priests and captains, how he might betray him unto them.

And they were glad, and covenanted to give him money.

And he promised, and sought opportunity to betray him unto them in the absence of the multitude.

(LUKE 22:2-6)

But, behold, the hand of him that betrayeth me is with me on the table.

And truly the Son of man goeth, as it was determined: but woe unto that man by whom he is betrayed!

And they began to enquire among themselves, which of them it was that should do this thing.

(LUKE 22:21-23)

And while he yet spake, behold a multitude, and he that was called Judas, one of the twelve, went before them, and drew near unto Jesus to kiss him.

But Jesus said unto him, Judas, betrayest thou the Son of man with a kiss?

(LUKE 22: 47,48)

When Jesus had spoken these words, he went forth with his disciples over the brook Cedron, where was a garden, into the which he entered, and his disciples.

And Judas also, which betrayed him, knew the place: for Jesus ofttimes resorted thither with his disciples.

Judas then, having received a band of men and officers from the chief priests and Pharisees, cometh thither with lanterns and torches and weapons.

(JOHN18:1-3)

And as they sat and did eat, Jesus said, Verily I say unto you, One of you which eateth with me shall betray me.

(MARK 14:18)

And he that betrayed him had given them a token, saying, Whomsoever I shall kiss, that same is he; take him, and lead him away safely.

And as soon as he was come, he goeth straightway to him, and saith, Master, master; and kissed him.

And they laid their hands on him, and took him.

(MARK 14:44-46)

And said unto them, What will ye give me, and I will deliver him unto you? And they covenanted with him for thirty pieces of silver.

And from that time he sought opportunity to betray him

(MATTHEW 26:15,16)

If Jesus (peace and blessings be upon him) died for the sins of mankind he would have willingly sacrificed himself. He would have rejoiced when he heard he was to be killed by his enemies. But we see him escaping from their hands. This is the reason why he was betrayed by his disciple. Only those who are constantly in hideouts need to be Traced and nabbed.

Will a unwilling person s sacrifice be counted?

Jesus(peace and blessings be upon him) tried to save his skin. This is a normal incident and has nothing to do with a sacrifice. Christians should think deeply.

When he was convinced there was no escape for him he uttered words which totally falsify the concept of cross.

WHY DID YOU FORSAKE ME?

And about the ninth hour Jesus cried with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani? that is to say, My God, my God, why hast thou forsaken me?

Some of them that stood there, when they heard that, said, This man calleth for Elias.

And straightway one of them ran, and took a spunge, and filled it with vinegar, and put it on a reed, and gave him to drink.

The rest said, Let be, let us see whether Elias will come to save him.

Jesus, when he had cried again with a loud voice, yielded up the ghost.

And, behold, the veil of the temple was rent in twain from the top to the bottom; and the earth did quake, and the rocks rent;

(MATTHEW 27:46-51)

And at the ninth hour Jesus cried with a loud voice, saying, Eloi, Eloi, lama sabachthani? which is, being interpreted, My God, my God, why hast thou forsaken me?

And some of them that stood by, when they heard it, said, Behold, he calleth Elias.

And one ran and filled a spunge full of vinegar, and put it on a reed, and gave him to drink, saying, Let alone; let us see whether Elias will come to take him down.

And Jesus cried with a loud voice, and gave up the ghost.

And the veil of the temple was rent in twain from the top to the bottom.

And when the centurion, which stood over against him, saw that he so cried out, and gave up the ghost, he said, Truly this man was the Son of God.

(MARK 15: 34-39)

Before Jesus (peace and blessings be upon him) died he asked God why he forsaked him . What do we incur from this? He believed God would save him, he would escape crucifixion. His pleading was unanswered, he was forsaken by God, he gave up his ghost. This proves he was unwilling to be sacrificed.

Jesus (peace and blessings be upon him) tried his best to save himself but was caught and crucified , how do Christian believe he sacrificed himself on cross for saving mankind? Why Christians believe in the concept of sacrifice framed by Paul when the truth is exactly the opposite . It suprises us. A concept which was against Bible and Christ was made Legal and followed.

CRUCIFIXION INCURS CURSE :

According to Bible Jesus(peace and blessings be upon him) cannot be crucified. Because Bible says those crucified are sinners.

His body shall not remain all night upon the tree, but thou shalt in any wise bury him that day; (for he that is hanged is accursed of God;) that thy land be not defiled, which the LORD thy God giveth thee for an inheritance.

(DEUTERONOMY 21:23)

Jesus (peace and blessings be upon him) was beloved to God and it is illogical to think he would have been crucified.

Those who believe Jesus as crucified are accepting the fact that Jesus was under God's anger.

RIGHTEOUS ARE SAVED BY GOD:

Jesus (peace and blessings be upon him) on knowing they have planned to kill him asks God's help. When a righteous man like Jesus cries for help will God forsake him?

Saying, Father, if thou be willing, remove this cup from me: nevertheless not my will, but thine, be done.

And there appeared an angel unto him from heaven, strengthening him.

(LUKE 22:42,43)

Luke says an angel from heaven comforted him. God accepted Jesus prayers by sending an angel to strengthen him.

When Jesus (peace and blessings be upon him) asked God to save him . God would have save him. Because Bible says the prayer of righteous are answered by God.

Many are the afflictions of the righteous: but the LORD delivereth him out of them all.

(PSALMS 34:19)

This verse makes it clear that Jesus (peace and blessings be upon him) was not crucified.

Jesus (peace and blessings be upon him) cannot pray this prayer because his death and resurrection were predetermined and so is his position with God. He would have prayed to God to take him on his right side as soon as possible. However contrary to it he pleads with God to save him from punishment and this leave us with no doubt that the Tale of cross is a mere fable.

COUNTLESS CONTRADICTIONS:

Jesus crucifixion is full of contradictions which raises series of doubts .

CONTRADICTIONS IN BETRAYAL:

Then one of the twelve, called Judas Iscariot, went unto the chief priests,

And said unto them, What will ye give me, and I will deliver him unto you? And they covenanted with him for thirty pieces of silver.

(MATTHEW 26: 14,15)

And as they did eat, he said, Verily I say unto you, that one of you shall betray me.

And they were exceeding sorrowful, and began every one of them to say unto him, Lord, is it I?

And he answered and said, He that dippeth his hand with me in the dish, the same shall betray me.

The Son of man goeth as it is written of him: but woe unto that man by whom the Son of man is betrayed! it had been good for that man if he had not been born.

Then Judas, which betrayed him, answered and said, Master, is it I? He said unto him, Thou hast said.

And as they were eating, Jesus took bread, and blessed it, and brake it, and gave it to the disciples, and said, Take, eat; this is my body

 (MATTHEW 26:21-26)

And while he yet spake, behold a multitude, and he that was called Judas, one of the twelve, went before them, and drew near unto Jesus to kiss him.

But Jesus said unto him, Judas, betrayest thou the Son of man with a kiss?

(LUKE 22:47,48)

And he that betrayed him had given them a token, saying, Whomsoever I shall kiss, that same is he; take him, and lead him away safely.

And as soon as he was come, he goeth straightway to him, and saith, Master, master; and kissed him.

And they laid their hands on him, and took him.

(MARK 14:44-46)

Jesus(peace and blessings be upon him) was well known in his time. He was easily recognized. There was no need to betray him with a kiss . It was added to create sympathy among people. Bible says there was no need to betray Jesus. Jesus(peace and blessings be upon him) himself says so.

Then Jesus said unto the chief priests, and captains of the temple, and the elders, which were come to him, Be ye come out, as against a thief, with swords and staves?

When I was daily with you in the temple, ye stretched forth no hands against me: but this is your hour, and the power of darkness

(LUKE 22:52,53)

Jesus therefore, knowing all things that should come upon him, went forth, and said unto them, Whom seek ye?

They answered him, Jesus of Nazareth. Jesus saith unto them, I am he. And Judas also, which betrayed him, stood with them.

As soon then as he had said unto them, I am he, they went backward, and fell to the ground.

Then asked he them again, Whom seek ye? And they said, Jesus of Nazareth.

Jesus answered, I have told you that I am he: if therefore ye seek me, let these go their way:

That the saying might be fulfilled, which he spake, Of them which thou gavest me have I lost none.

 Then Simon Peter having a sword drew it, and smote the high priest's servant, and cut off his right ear. The servant's name was Malchus.

Then said Jesus unto Peter, Put up thy sword into the sheath: the cup which my Father hath given me, shall I not drink it?

(JOHN 18: 4-11)

SERVANT'S EAR CHOPPED:

When priest arrived with an army to capture Jesus . Peter chopped the ear of High priest servant, this incident is mentioned in the gospel of John. Matthew mentions this same incident.

What was the need to cut the ear of servant when an army was with them? Can Jesus (peace and blessings be upon him) escape by this?

Peter who showed cowardice by rejecting Jesus on his capture could not have done this.

And they all forsook him, and fled.

(MARK 14:50)

It is unbelievable to think Peter would have done this.

If he loved Jesus he would have killed Judas when it was prophesied he would betray or he should have killed him when he betrayed.

No officer will stand still if their men are attacked .If peter wounded the servant his head would have been cut off , Or he would have been captured. How ever this incident has no effect on army. It resembles a buffalo in rain.

This is pure fantasy.

DID JESUS KNOW JUDAS WOULD BETRAY HIM OR DID HE NOT:

Was Jesus betrayed or did he willingly submit himself ? There are contradictions in gospels which leave us in doubt .

Jesus (peace and blessings be upon him) said Judas would betray him with a kiss.

And as they did eat, he said, Verily I say unto you, that one of you shall betray me.

And they were exceeding sorrowful, and began every one of them to say unto him, Lord, is it I?

And he answered and said, He that dippeth his hand with me in the dish, the same shall betray me.

The Son of man goeth as it is written of him: but woe unto that man by whom the Son of man is betrayed! it had been good for that man if he had not been born.

Then Judas, which betrayed him, answered and said, Master, is it I? He said unto him, Thou hast said.

And as they were eating, Jesus took bread, and blessed it, and brake it, and gave it to the disciples, and said, Take, eat; this is my body.

(MATTHEW 26:21-26)

And while he yet spake, lo, Judas, one of the twelve, came, and with him a great multitude with swords and staves, from the chief priests and elders of the people.

Now he that betrayed him gave them a sign, saying, Whomsoever I shall kiss, that same is he: hold him fast.

And forthwith he came to Jesus, and said, Hail, master; and kissed him.

And Jesus said unto him, Friend, wherefore art thou come? Then came they, and laid hands on Jesus, and took him.

(MATTHEW 26:47-50)

Jesus(peace and blessings be upon him) asks Judas why he has come . This indicates that Jesus (peace and blessings be upon him) never knew Judas would betray him. Matthew mentions in previous verses that Jesus knew Judas would betray him by a kiss but he says differently in above verses.

WHO BEARED THE CROSS?

The gospels contradict each other when it says who beared the cross .

And as they came out, they found a man of Cyrene, Simon by name: him they compelled to bear his cross.

And when they were come unto a place called Golgotha, that is to say, a place of a skull,

They gave him vinegar to drink mingled with gall: and when he had tasted thereof, he would not drink.

(MATTHEW 27:32-34)

And they compel one Simon a Cyrenian, who passed by, coming out of the country, the father of Alexander and Rufus, to bear his cross.

And they bring him unto the place Golgotha, which is, being interpreted, The place of a skull.

And they gave him to drink wine mingled with myrrh: but he received it not.

(MARK 15:21-23)

And as they led him away, they laid hold upon one Simon, a Cyrenian, coming out of the country, and on him they laid the cross, that he might bear it after Jesus.

And there followed him a great company of people, and of women, which also bewailed and lamented him.

(LUKE 23:26,27)

Three gospels say simon beared the cross for Jesus. But John says Jesus (peace and blessings be upon him) beared his own cross.

And he bearing his cross went forth into a place called the place of a skull, which is called in the Hebrew Golgotha

(JOHN 19:17)

Mark says simon carried the cross till Golgotha but John says Jesus (peace and blessings be upon him) carried it, a clear contradiction.

HOW MANY CURSED JESUS- ONE OR TWO ?

Bible says when Jesus (peace and blessings be upon him) was crucified two persons were with him on either side. This too is not free from contradiction.

And they that passed by reviled him, wagging their heads,

And saying, Thou that destroyest the temple, and buildest it in three days, save thyself. If thou be the Son of God, come down from the cross.

Likewise also the chief priests mocking him, with the scribes and elders, said,

He saved others; himself he cannot save. If he be the King of Israel, let him now come down from the cross, and we will believe him.

He trusted in God; let him deliver him now, if he will have him: for he said, I am the Son of God.

The thieves also, which were crucified with him, cast the same in his teeth.

(MATTHEW 27:39-44)

Let Christ the King of Israel descend now from the cross, that we may see and believe. And they that were crucified with him reviled him

(MATTHEW 15:32).

Both robbers condemned Jesus .This is mentioned in the gospel of Matthew and Mark. Luke contradicts this. One robber praised Jesus while another condemned him

But the other answering rebuked him, saying, Dost not thou fear God, seeing thou art in the same condemnation?

And we indeed justly; for we receive the due reward of our deeds: but this man hath done nothing amiss.

And he said unto Jesus, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom.

And Jesus said unto him, Verily I say unto thee, To day shalt thou be with me in paradise.

(LUKE 23: 40-43)

WHO VISITED THE TOMB FIRST:

Jesus body was placed in a tomb. His body disappeared . This is mentioned in the gospels.

In the end of the sabbath, as it began to dawn toward the first day of the week, came Mary Magdalene and the other Mary to see the sepulchre.

(MATTHEW 28:1)

Matthew says Mary Magdalene and Mary found the body of Jesus missing on first day of the week.

And when the sabbath was past, Mary Magdalene, and Mary the mother of James, and Salome, had bought sweet spices, that they might come and anoint him.

(MARK16:1)

Mark says Mary Magdalene, Mary and Salome found the body of Jesus missing.

And the women also, which came with him from Galilee, followed after, and beheld the sepulchre, and how his body was laid.

And they returned, and prepared spices and ointments; and rested the sabbath day according to the commandment

(LUKE 23:55,56)

Now upon the first day of the week, very early in the morning, they came unto the sepulchre, bringing the spices which they had prepared, and certain others with them

(LUKE 24:1)

Luke says woman from Galilee visited the tomb on first day of the week and found Jesus body missing.

The first day of the week cometh Mary Magdalene early, when it was yet dark, unto the sepulchre, and seeth the stone taken away from the sepulchre.

Then she runneth, and cometh to Simon Peter, and to the other disciple, whom Jesus loved, and saith unto them, They have taken away the Lord out of the sepulchre, and we know not where they have laid him.

(JOHN20:1,2)

John says Mary Magdalene visited the tomb when it was dark.

Did Mary Magdalene visit the tomb? Or was it two marys? Or was it Mary Magdalene, Mary and Salome? Or was it women from Galilee? Which among this four is correct? Lack of evidence is the reason for contradiction.

HOUR OF CRUCIFIXION:

It is highly essential to know the time of incident. If there are contradiction then this incident is without proof. The time ofJesus crucifixion is full of contradictions.

And it was the third hour, and they crucified him

(MARK 15:25)

Mark says Jesus (peace and blessings be upon him) was crucified in third hour.

John contradicts Mark !

And it was the preparation of the passover, and about the sixth hour: and he saith unto the Jews, Behold your King!

But they cried out, Away with him, away with him, crucify him. Pilate saith unto them, Shall I crucify your King? The chief priests answered, We have no king but Caesar.

Then delivered he him therefore unto them to be crucified. And they took Jesus, and led him away.

(JOHN 19: 14-16)

If Jesus (peace and blessings be upon him) was crucified in third hour his trial would have been before it .

However in these verses we see Jesus (peace and blessings be upon him) interrogated by Pilate in sixth hour. How was he crucified before his interrogation? Did Pilate resurrect and question him?

Now from the sixth hour there was darkness over all the land unto the ninth hour.

And about the ninth hour Jesus cried with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani? that is to say, My God, my God, why hast thou forsaken me?

(MATTHEW 27:45,46)

And when the sixth hour was come, there was darkness over the whole land until the ninth hour.

And at the ninth hour Jesus cried with a loud voice, saying, Eloi, Eloi, lama sabachthani? which is, being interpreted, My God, my God, why hast thou forsaken me?

(MARK 15: 33,34)

And it was about the sixth hour, and there was a darkness over all the earth until the ninth hour.

And the sun was darkened, and the veil of the temple was rent in the midst.

And when Jesus had cried with a loud voice, he said, Father, into thy hands I commend my spirit: and having said thus, he gave up the ghost.

(LUKE 23:44-46)

Darkness was from 6th hour to 9 th hour. Jesus (peace and blessings be upon him) gave up his ghost by 9th hour. This is accepted by Matthew, Mark, and Luke.

The three gospel writers say the time of Jesus interrogation as the time of his crucifixion.

The time of crucifixion is full of contradictions which rises suspicion.

CONTRADICTION IN THE EPISODE OF STONE ROLLING:

In the end of the sabbath, as it began to dawn toward the first day of the week, came Mary Magdalene and the other Mary to see the sepulchre.

And, behold, there was a great earthquake: for the angel of the Lord descended from heaven, and came and rolled back the stone from the door, and sat upon it.

(MATTHEW 28:1,2)

Matthew says the stone was rolled by an angel who descended from heaven in the presence Mary Magdalene and other Mary.

And they found the stone rolled away from the sepulchre.

(LUKE24:2)

But Luke says when the women came they found the stone rolled away .

The first day of the week cometh Mary Magdalene early, when it was yet dark, unto the sepulchre, and seeth the stone taken away from the sepulchre.

(JOHN 20:1)

John says when Mary Magdalene visited the tomb she found the stone rolled away.

Which among this two is true ? Was the stone rolled in the presence of them , or before their visit ? . Why this contradiction?

WHAT HOUR DID WOMEN VISIT TOMB ?

In the end of the sabbath, as it began to dawn toward the first day of the week, came Mary Magdalene and the other Mary to see the sepulchre.

(MATTHEW28.1)

Matthew says two Marys visited the tomb on first day of the week. It was nearing dawn.

Now upon the first day of the week, very early in the morning, they came unto the sepulchre, bringing the spices which they had prepared, and certain others with them.

(LUKE 24:1)

Luke says it was very early in morning.

And very early in the morning the first day of the week, they came unto the sepulchre at the rising of the sun.

(MARK 16:2)

Mark says the time was when sun started to rise , It can be argued that early morning and sun rise are one and the same.

But john says it was more dark.

The first day of the week cometh Mary Magdalene early, when it was yet dark, unto the sepulchre, and seeth the stone taken away from the sepulchre.

(JOHN20:1)

No one will say when sun rises it will be dark.

CONTRADICTIONS IN THE EPISODE OF SWEET SPICES

It is the custom of Jews to apply sweet spices on dead body and lie it in a tomb. As this rites were not done on Christ , three women come to the tomb with sweet spices . This is reported in Mark.

And when the sabbath was past, Mary Magdalene, and Mary the mother of James, and Salome, had bought sweet spices, that they might come and anoint him

 (MARK 16:1)

Luke says seeing the position of tomb women understood that sweet spices were not applied to body, so they came back with sweet spices .

And the women also, which came with him from Galilee, followed after, and beheld the sepulchre, and how his body was laid.

And they returned, and prepared spices and ointments; and rested the sabbath day according to the commandment

 ( LUKE 23:55,56)

In Matthew no mention is made about sweet spices.

John says a mixture of myrrh and aloes worth 100 pound weight was brought and applied to Jesus body.

And there came also Nicodemus, which at the first came to Jesus by night, and brought a mixture of myrrh and aloes, about an hundred pound weight.

Then took they the body of Jesus, and wound it in linen clothes with the spices, as the manner of the Jews is to bury

 (JOHN19:39,40)

Was Jesus burial rites performed when he was buried? Or did women do the rites? Were they mere spectators ? Why this contradiction ? Which is true ?

If woman found his body with out sweet spices, will they apply immediately or after 2 days ?

This is another question which needs to be answered.

ONE ANGEL, TWO OR NONE ?

Matthew and Mark say- when two Marys visited the tomb they found an angel sitting on the stone.

And, behold, there was a great earthquake: for the angel of the Lord descended from heaven, and came and rolled back the stone from the door, and sat upon it

His countenance was like lightning, and his raiment white as snow

(MATTHEW 28:2,3)

And entering into the sepulchre, they saw a young man sitting on the right side, clothed in a long white garment; and they were affrighted.

And he saith unto them, Be not affrighted: Ye seek Jesus of Nazareth, which was crucified: he is risen; he is not here: behold the place where they laid him.

(MARK 16:5,6)

But Luke says it was two Angels.

And it came to pass, as they were much perplexed thereabout, behold, two men stood by them in shining garments.

(LUKE 24:4).

John mentions no such incident when Mary Magdalene visited the tomb.

The first day of the week cometh Mary Magdalene early, when it was yet dark, unto the sepulchre, and seeth the stone taken away from the sepulchre.

Then she runneth, and cometh to Simon Peter, and to the other disciple, whom Jesus loved, and saith unto them, They have taken away the Lord out of the sepulchre, and we know not where they have laid him

 (JOHN20:1,2)

John says Mary Magdalene brings apostles with her and they see an empty tomb. Two angels appear to Mary Magdalene.

The three gospels say of Jesus resurrection. This news was conveyed by Angel or Angels to the woman. But John contradicts this by saying some one has stolen Jesus body.

Which gospel is correct?

CONTRADICTION IN DELIVERING GOOD NEWS:

Two angels in the grave of Jesus convey the news to Mary Magdalene and other Mary .They tell that Jesus (peace and blessings be upon him) would meet his disciples in Galilee. This is mentioned in the gospel of Matthew . Mark says

He is not here: for he is risen, as he said. Come, see the place where the Lord lay.

And go quickly, and tell his disciples that he is risen from the dead; and, behold, he goeth before you into Galilee; there shall ye see him: lo, I have told you.

And they departed quickly from the sepulchre with fear and great joy; and did run to bring his disciples word

(MATTHEW 28:6-8)

But go your way, tell his disciples and Peter that he goeth before you into Galilee: there shall ye see him, as he said unto you.

And they went out quickly, and fled from the sepulchre; for they trembled and were amazed: neither said they any thing to any man; for they were afraid.

(MARK 16:7,8)

Matthew says- angels informed woman to tell the disciples to go Galilee. In Mark they never informed them.

REASON FOR DISCIPLES VISIT:

Did disciples visit to see the missing body of Jesus. Or did they visit to conform his resurrection?

When woman conveyed the news of Jesus resurrection to disciples they disbelieved. Peter went to the tomb to conform it . This is reported in the gospel of Luke.

And their words seemed to them as idle tales, and they believed them not.

Then arose Peter, and ran unto the sepulchre; and stooping down, he beheld the linen clothes laid bythemselves, and departed, wondering in himself at that which was come to pass.

(LUKE 24:11,12)

In John to conform whether Jesus body has disappeared , Peter visits the tomb .

Then she runneth, and cometh to Simon Peter, and to the other disciple, whom Jesus loved, and saith unto them, They have taken away the Lord out of the sepulchre, and we know not where they have laid him.

Peter therefore went forth, and that other disciple, and came to the sepulcher

(JOHN 20:2,3)

DID JESUS SEE HIS DISCIPLES BEFORE RESURRECTION OR DID HE NOT?

Three gospels say the angels informed woman that Jesus (peace and blessings be upon him) would meet the disciples in Galilee.

But John says Jesus (peace and blessings be upon him) appeared to Mary Magdalene and ascended to heaven. He told her to convey this news to his apostles.

Jesus saith unto her, Touch me not; for I am not yet ascended to my Father: but go to my brethren, and say unto them, I ascend unto my Father, and your Father; and to my God, and your God.

Mary Magdalene came and told the disciples that she had seen the Lord, and that he had spoken these things unto her.

(JOHN 20:18)

John says after appearing to Mary Jesus (peace and blessings be upon him) ascended to heaven.

HOW MANY SAW JESUS?

There is a contradiction in Jesus resurrection and his appearance to people.

Matthew says after resurrection Jesus (peace and blessings be upon him) appeared to both the Marys.

And as they went to tell his disciples, behold, Jesus met them, saying, All hail. And they came and held him by the feet, and worshipped him.

(MATTHEW 28:9)

Mark says Jesus (peace and blessings be upon him) appeared only to Mary Magdalene.

Now when Jesus was risen early the first day of the week, he appeared first to Mary Magdalene, out of whom he had cast seven devils.

(MARK 16:9)

Which among this two is true?

DISCIPLE WHO SHOULD NOT HAVE DIED BUT DIED:

John says after Jesus ascension he appeared to his disciples. This is not available in other gospels .John says

Then Peter, turning about, seeth the disciple whom Jesus loved following; which also leaned on his breast at supper, and said, Lord, which is he that betrayeth thee?

Peter seeing him saith to Jesus, Lord, and what shall this man do?

Jesus saith unto him, If I will that he tarry till I come, what is that to thee? follow thou me.

Then went this saying abroad among the brethren, that that disciple should not die: yet Jesus said not unto him, He shall not die; but, If I will that he tarry till I come, what is that to thee?

This is the disciple which testifieth of these things, and wrote these things: and we know that his testimony is true.

(JOHN 21:20-24)

Jesus (peace and blessings be upon him) said John would not die till he comes. But where is this disciple now? If he was alive his age would have been 2000 years. Where is this 2000 year old man now? If no such person exist today, Jesus prophecy is unfulfilled. If this is wrong then the entire gospel is wrong

RESURRECTED PROPHETS:

Bible says after Jesus crucifixion many men of God resurrected from death.

And the graves were opened; and many bodies of the saints which slept arose,

(MATTHEW 27:52)

And came out of the graves after his resurrection, and went into the holy city, and appeared unto many.

(MATTHEW 27:53)

Paul says Jesus (peace and blessings be upon him) died on the cross for the sins of mankind then he resurrected. In matthew no stress is given on it.

Many people resurrected after Jesus. They appeared to many people.

Resurrection is not reserved for Jesus. Jesus resurrection is mentioned as a result of his sacrifice on cross. This is a Tall story.

Miracle of miracles happened when men of God resurrected. Because they were dead years ago and their body decomposed. This miracle is of high degree than Jesus resurrection .

FLESH AND BLOOD:

If Jesus (peace and blessings be upon him) appeared to his disciples after resurrection he would have been in spirit form. When Jesus (peace and blessings be upon him) appeared to his disciples he convinced them he was not a ghost.

And as they thus spake, Jesus himself stood in the midst of them, and saith unto them, Peace be unto you.

But they were terrified and affrighted, and supposed that they had seen a spirit.

And he said unto them, Why are ye troubled? and why do thoughts arise in your hearts?

Behold my hands and my feet, that it is I myself: handle me, and see; for a spirit hath not flesh and bones, as ye see me have.

And when he had thus spoken, he shewed them his hands and his feet.

And while they yet believed not for joy, and wondered, he said unto them, Have ye here any meat?

And they gave him a piece of a broiled fish, and of an honeycomb.

And he took it, and did eat before them.

And he said unto them, These are the words which I spake unto you, while I was yet with you, that all things must be fulfilled, which were written in the law of Moses, and in the prophets, and in the psalms, concerning me.

(LUKE 24:36-44).

Jesus (peace and blessings be upon him) proves he is not a ghost but a man of flesh and bone.

The lesson we learn is Jesus (peace and blessings be upon him) escaped crucifixion.

Then said Jesus unto them, Be not afraid: go tell my brethren that they go into Galilee, and there shall they see me.

(MATTHEW 28:10)

Now when they were going, behold, some of the watch came into the city, and shewed unto the chief priests all the things that were done.

(MATTHEW 28:11)

And when they were assembled with the elders, and had taken counsel, they gave large money unto the soldiers,

(MATTHEW 28:12)

Saying, Say ye, His disciples came by night, and stole him away while we slept.

(MATTHEW 28:13)

And if this come to the governor's ears, we will persuade him, and secure you.

(MATTHEW 28:14)

So they took the money, and did as they were taught: and this saying is commonly reported among the Jews until this day

(MATTHEW 28:15)

The soldiers were given huge money by Jews to say the disciples stole the body.

There was no reason to pay money if his body was missing. Resurrection is not a natural phenomenon. Money would have been paid for this purpose. Money would have been paid for this resurrection story.

If Jesus (peace and blessings be upon him) resurrected he would have appeared to many. Those who falsely accused him and crucified him would be convinced if he had appeared in front of a larger crowd. Then jews would not have invented stories of Jesus body stolen.

This is further proof that resurrection is Tall tale.

UNCLOTTED BLOOD

Another doubt in crucifixion

But when they came to Jesus, and saw that he was dead already, they brake not his legs:

But one of the soldiers with a spear pierced his side, and forthwith came there out blood and water.

(JOHN 19:33,34)

According to Christian belief and Bible Jesus (peace and blessings be upon him) did not die naturally . As he was crucified blood from his body would have drained out. When he died blood remaining in his body would have clotted.

It rises doubts when John says Jesus (peace and blessings be upon him) was pierced by a spear on his side and blood and water spilled out.

TEACHINGS OF JESUS WHICH ARE UNAPPROPRIATE:

Mark says when Jesus (peace and blessings be upon him) appeared to his disciples he gave them authority to cure diseases and drive demons. This verse is used by pastors for preaching.

And these signs shall follow them that believe; In my name shall they cast out devils; they shall speak with new tongues;

(MARK 16:17)

They shall take up serpents; and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them; they shall lay hands on the sick, and they shall recover.

(MARK 16:18)

If Jesus said it will surely happen he cannot lie. Christians should test this. Pastors should come forward to prove their faith by drinking poison. There is nothing to fear because poison cannot affect them.

Based on this verse we give poison to pastors can they drink it in the presence of the crowd ? If no one accepts this challenge then it is clear these are not Jesus words. Jesus did not resurrect.

Let pastors take up this challenge.

THE GOSPEL OF BARNABAS:

There are gospels other than traditional ones. This gospels contradict the gospels of Paul hence were unframed in Bible. Important among this is the gospel of Barnabbas.

The gospel of Barnabbas is important because other gospels were not written by disciples of Jesus. Barnabbas was a direct disciple of Jesus. He was a witness to the incidents in Jesus life.

No gospel writer was a direct witness to this incident. They wrote gospels by hear say and self- prediction. Barnabbas says he was an eyewitness to this incidents.

He says- we thought it was Jesus. He says other disciples too thought the same. This is the proof that he was a direct disciple of Jesus.

His book was thrown out of Bible and was made to look as though he was not a disciple

Barnabbas preached with Paul . He was a man filled with holy spirit. Barnabbas says in his gospel that Jesus (peace and blessings be upon him) was not crucified .It is for this reason his gospel was thrown out of Bible.

The references from Bible conforms the esteemed position of Barnabbas.

But Barnabas took him and brought him to the apostles. He recounted to them how Saul had seen the Lord on his way and the words the Lord had spoken to him. He told them also how Saul had preached boldly in the name of Jesus

( ACTS9:27).

But there were some natives of Cyprus and Cyrene among them who, on coming into Antioch, spoke also to the Greeks, giving them the good news of the Lord Jesus.

The hand of the Lord was with them so that a great number believed and turned to the Lord.

News of this reached the ears of the Church in Jerusalem, so they sent Barnabas to Antioch.

When he arrived and saw the manifest signs of God's favor, he rejoiced and urged them all to remain firmly faithful to the Lord;

for he himself was a good man filled with Holy Spirit and faith. Thus large crowds came to know the Lord.

Then Barnabas went off to Tarsus to look for Saul

and when he found him, he brought him to Antioch. For a whole year they had meetings with the Church and instructed many people. It was in Antioch that the disciples were first called Christians. (ACTS 11:20-26)

There were at Antioch - in the Church which was there - prophets and teachers: Barnabas, Symeon known as Niger, Lucius of Cyrene, Manaen who had been brought up with Herod, and Saul.

On one occasion while they were celebrating the Lord and fasting, the Holy Spirit said to them, Set apart for me Barnabas and Saul and send them to do the work for which I have called them.

(ACTS 13:1,2)

who lived with the governor Sergius Paulus, an intelligent man. He had summoned Barnabas and Saul and wanted to hear the word of God.

(ACTS 13:7)

After that, when the assembly broke up, many Jews and devout God-fearing people followed them and to these they spoke, urging them to hold fast to the grace of God.

(ACTS 13:43)

The following sabbath almost the entire city gathered to listen to Paul, who spoke a fairly long time about the Lord.

But the presence of such a crowd made the Jews jealous. So they began to oppose with insults whatever Paul said.

Then Paul and Barnabas spoke out firmly, saying, It was necessary that God's word be first proclaimed to you, but since you now reject it and judge yourselves to be unworthy of eternal life, we turn to non-Jewish people.

For thus we were commanded by the Lord: I have set you as a light to the pagan nations, so that you may bring my salvation to the ends of the earth.

(ACTS 13:44-47)

So Paul and Barnabas continued in Antioch, teaching and preaching with many others the word of God.

After some days Paul said to Barnabas, Let us return and visit the believers in every town where we proclaimed the word of the Lord, to see how they are getting on.

Barnabas wanted to take with them John also called Mark,

(ACTS 15:35-37)

but Paul did not think it right to take him since he had not stayed with them to the end of their mission, but had turned back and left them in Pamphylia.

Such a sharp disagreement resulted that the two finally separated. Barnabas took Mark along with him and sailed for Cyprus.

Paul, for his part, chose Silas and left, commended by the brothers and sisters to the grace of the Lord.

He traveled throughout Syria and Cilicia, strengthening the churches there.

(ACTS 15:38-41)

After fourteen years I again went up to Jerusalem with Barnabas, and Titus came with us.

(GALATIANS 2:1)

James, Peter and John acknowledged the graces God gave me. Those men who were regarded as the pillars of the Church stretched out their hand to me and Barnabas as a sign of fellowship; we would go to the pagans and they to the Jews.

We should only keep in mind the poor among them. I have taken care to do this.

(GALATIANS 2:9,10)

Barnabbas was a better disciple than Paul . He writes in his gospel.

GOSPEL OF BARNABBAS:

The gospel of Barnabbas has 222 chapters. When Jesus (peace and blessings be upon him) was planned to be crucified, God delivered him. This incidents are mentioned in 215 to 217 chapters of the gospel of Barnabbas.

 1. When the soldiers with Judas drew near to the place where Jesus was, Jesus heard the approach of many people, wherefore in fear he withdrew into the house. And the eleven were sleeping.

Then God, seeing the danger of his servant, commanded Gabriel, Michael, Rafael, and Uriel, his ministers, to take Jesus out of the world.

The holy angels came and took Jesus out by the window that looketh toward the South. They bare him and placed him in the third heaven in the company of angels blessing God for evermore.

 1. Judas entered impetuously before all into the chamber whence Jesus had been taken up. And the disciples were sleeping. Whereupon the wonderful God acted wonderfully, insomuch that Judas was so changed in speech and in face to be like Jesus that we believed him to be Jesus. And he, having awakened us, was seeking where the Master was. Whereupon we marvelled, and answered: 'Thou, Lord, art our master; hast thou now forgotten us?'

And he, smiling, said: 'Now are ye foolish, that know not me to be Judas Iscariot!'

And as he was saying this the soldiery entered, and laid their hands upon Judas, because he was in every way like to Jesus.

We having heard Judas' saying, and seeing the multitude of soldiers, fled as beside ourselves.

And John, who was wrapped in a linen cloth, awoke and fled, and when a soldier seized him by the linen cloth he left the linen cloth and fled naked. For God heard the prayer of Jesus, and saved the eleven from evil.

 1. The soldiers took Judas and bound him, not without derision. For he truthfully denied that he was Jesus; and the soldiers, mocking him, said: 'Sir, fear not, for we are come to make thee king of Israel, and we have bound thee because we know that thou dost refuse the kingdom.'

Judas answered: 'Now have ye lost your senses! Ye are come to take Jesus of Nazareth, with arms and lanterns as [against] a robber; and ye have bound me that have guided you, to make me king!'

JESUS IN AL-QURAN:

The gospel preached by Jesus was lost due to the priests. Jesus (peace and blessings be upon him) and his gospel were lost with out trace.

Bible verses shown by us are sufficient to prove this.

Where is the true gospel of Jesus ? How can it be followed ?

Present Christians do not follow the true gospel of Jesus.

 Eloi, Eloi, lamma Sabbacthani? which means: My God, my God, why have you forsaken me? This verse was uttered by Jesus before his death on cross.

You believe this.

 Iam not God

 I cannot save myself

 All happens according to my Creator

Jesus (Peace and blessings be upon him) made a clear confession.

You have forsaken the true message of Jesus which he followed untill his last breath.

The only way to follow Jesus is by joining yourselves in Islam.

ISLAM gives the message of Jesus in its pure form.

AL-QURAN removes the accusations made by jews against Jesus and his mother Mary.

QURAN clearly mentions the speciality of Jesus how he was not divine.

AL-QURAN says Prophet Muhammud (peace and blessings be upon him) was a prophet sent to mankind. Similarly Jesus (peace and blessing be upon him) was sent to Israelites.

Christian friends we are highlighting some verses from Quran which says about Jesus.

JESUS WAS BORN WITHOUT MALE INTERVENTION:

 1. [And mention] when the angels said, O Mary, indeed Allah gives you good tidings of a word106 from Him, whose name will be the Messiah, Jesus, the son of Mary distinguished in this world and the Hereafter and among those brought near [to Allah].
 2. He will speak to the people in the cradle and in maturity and will be of the righteous.
 3. She said, My Lord, how will I have a child when no man has touched me? [The angel] said, Such is Allah; He creates what He wills. When He decrees a matter, He only says to it, 'Be,' and it is.

(AL-QURAN 3:45,46,47)

 1. And mention, [O Muhammud], in the Book [the story of] Mary, when she withdrew from her family to a place toward the east.
 2. And she took, in seclusion from them, a screen. Then We sent to her Our Angel [i.e., Gabriel], and he represented himself to her as a well-proportioned man.
 3. She said, Indeed, I seek refuge in the Most Merciful from you, [so leave me], if you should be fearing of Allah.
 4. He said, I am only the messenger of your Lord to give you [news of] a pure boy [i.e., son].
 5. She said, How can I have a boy while no man has touched me and I have not been unchaste?
 6. He said, Thus [it will be]; your Lord says, 'It is easy for Me, and We will make him a sign to the people and a mercy from Us.And it is a matter [already] decreed.'
 7. So she conceived him, and she withdrew with him to a remote Place

(AL-QURAN 19:16-21)

JESUS PROPHET OF GOD NOT SON OF GOD:

 1. O People of the Scripture, do not commit excess in your religion or say about Allah except the truth. The Messiah, Jesus, the son of Mary, was but a messenger of Allah and His word which He directed to Mary and a soul [created at a command] from Him. So believe in Allah and His messengers. And do not say, Three ; desist it is better for you. Indeed, Allah is but one God. Exalted is He above having a son. To Him belongs whatever is in the heavens and whatever is on the earth. And sufficient is Allah as Disposer of affairs.
 2. Never would the Messiah disdain to be a servant of Allah, nor would the angels near [to Him]. And whoever disdains His worship and is arrogant He will gather them to Himself all together.

 (AL-QURAN 4: 171,172)

 1. They have certainly disbelieved who say that Allah is Christ, the son of Mary. Say, Then who could prevent Allah at all if He had intended to destroy Christ, the son of Mary, or his mother or everyone on the earth? And to Allah belongs the dominion of the heavens and the earth and whatever is between them. He creates what He wills, and Allah is over all things competent.(

AL-QURAN 5:17)

 1. They have certainly disbelieved who say, Allah is the Messiah, the son of Mary while the Messiah has said, O Children of Israel, worship Allah, my Lord and your Lord. Indeed, he who associates others with Allah Allah has forbidden him Paradise, and his refuge is the Fire. And there are not for the wrongdoers any helpers.
 2. They have certainly disbelieved who say, Allah is the third of three. And there is no god except one God. And if they donot desist from what they are saying, there will surely afflict the disbelievers among them a painful punishment.

(AL-QURAN 5:72,73)

 1. The Messiah, son of Mary, was not but a messenger; [other] messengers have passed on before him. And his mother was a supporter of truth. They both used to eat food. Look how We make clear to them the signs; then look how they are deluded.

(AL-QURAN 5:75)

 1. And [beware the Day] when Allah will say, O Jesus, Son of Mary, did you say to the people, 'Take me and my mother as deities besides Allah?' He will say, Exalted are You! It was not for me to say that to which I have no right. If I had said it, You would have known it. You know what is within myself, and I do not know what is within Yourself. Indeed, it is You who is Knower of the unseen.
 2. I said not to them except what You commanded me to worship Allah, my Lord and your Lord. And I was a witness over them as long as I was among them; but when You took me up, You were the Observer over them, and You are, over all things, Witness.
 3. If You should punish them indeed they are Your servants; but if You forgive them indeed it is You who is the Exalted in Might, the Wise.

(AL-QURAN 5:116-118)

 1. The Jews say, Ezra is the son of Allah ; and the Christians say, The Messiah is the son of Allah. That is their statement from their mouths; they imitate the saying of those who disbelieved before [them]. May Allah destroy them; how are they deluded?
 2. They have taken their scholars and monks as lords besides Allah, and [also] the Messiah, the son of Mary. And they were not commanded except to worship one God; there is no deity except Him. Exalted is He above whatever they associate with Him.

(AL-QURAN 9:30,31)

 1. And when Jesus brought clear proofs, he said, I have come to you with wisdom [i.e., prophethood] and to make clear to you some of that over which you differ, so fear Allah and obey me.

(AL-QURAN 43:63)

 1. Indeed, the example of Jesus to Allah is like that of Adam. He created him from dust; then He said to him, Be, and he was. 60. The truth is from your Lord, so do not be among the doubters.
 2. Then whoever argues with you about it after [this] knowledge has come to you say, Come, let us call our sons and your sons, our women and your women, ourselves and yourselves, then supplicate earnestly [together] and invoke the curse of Allah upon the liars [among us].
 3. Indeed, this is the true narration. And there is no deity except Allah. And indeed, Allah is the Exalted in Might, the Wise.
 4. But if they turn away, then indeed Allah is Knowing of the corrupters.
 5. Say, O People of the Scripture, come to a word that is equitable between us and you that we will not worship except Allah and not associate anything with Him and not take one another as lords instead of Allah. But if they turn away, then say, Bear witness that we are Muslims [submitting to Him].

(AL-QURAN 3:59-64)

 1. [He is] Originator of the heavens and the earth. How could He have a son when He does not have a companion [i.e., wife] and He created all things? And He is, of all things, Knowing.

(AL-QURAN 6:101)

 1. They have said, Allah has taken a son. Exalted is He; He is the [one] Free of need. To Him belongs whatever is in the heavens and whatever is in the earth. You have no authority for this [claim]. Do you say about Allah that which you do not know?
 2. Say, Indeed, those who invent falsehood about Allah will not Succeed

(AL-QURAN 10:68,69)

 1. And they say, The Most Merciful has taken [for Himself] a son.
 2. You have done an atrocious thing.
 3. The heavens almost rupture therefrom and the earth splits open and the mountains collapse in devastation
 4. That they attribute to the Most Merciful a son.
 5. And it is not appropriate for the Most Merciful that He should take a son.
 6. There is no one in the heavens and earth but that he comes to the Most Merciful as a servant

(AL-QURAN 19:88-93)

 1. Unquestionably, it is out of their [invented] falsehood that they say,
 2. Allah has begotten, and indeed, they are liars.

(AL-QURAN 37:151,152)

 1. Say, [O Muhammud], If the Most Merciful had a son, then I would be the first of [his] worshippers. 1350
 2. Exalted is the Lord of the heavens and the earth, Lord of the Throne, above what they describe.

(AL-QURAN 43:81,82)

 1. They say, Allah has taken a son. Exalted is He!34 Rather, to Him belongs whatever is in the heavens and the earth. All are devoutly obedient to Him,

(AL-QURAN 2:116)

 1. Say, He is Allah, [who is] One,1879
 2. Allah, the Eternal Refuge.1880
 3. He neither begets nor is born,
 4. Nor is there to Him any equivalent.

(AL-QURAN 112:1-4)

 1. He to whom belongs the dominion of the heavens and the earth and who has not taken a son and has not had a partner in dominion and has created each thing and determined it with [precise] determination

 (AL-QURAN 25:2)

JESUS WAS NOT KILLED:

 1. And [We cursed them] for their disbelief and their saying against Mary a great slander
 2. And [for] their saying, Indeed, we have killed the Messiah, Jesus, the son of Mary, the messenger of Allah. And they did not kill him, nor did they crucify him; but [another] was made to resemble him to them. And indeed, those who differ over it are in doubt about it. They have no knowledge of it except the following of assumption. And they did not kill him, for certain.
 3. Rather, Allah raised him to Himself. And ever is Allah Exalted in Might and Wise.
 4. And there is none from the People of the Scripture but that he will surely believe in him [i.e., Jesus] before his death. And on the Day of Resurrection he will be against them a witness.

(AL-QURAN 4:156-159)

 1. And they [i.e., the disbelievers] planned, but Allah planned. And Allah is the best of planners.

(AL-QURAN 3:54)

DISCIPLES DID NOT BETRAY JESUS:

 1. But when Jesus felt [persistence in] disbelief from them, he said, Who are my supporters for [the cause of] Allah? The disciples said, We are supporters for Allah. We have believed in Allah and testify that we are Muslims [submitting to Him].
 2. Our Lord, we have believed in what You revealed and have followed the messenger [i.e., Jesus], so register us among the witnesses [to truth].
 3. And they [i.e., the disbelievers] planned, but Allah planned. And Allah is the best of planners.

(AL-QURAN 3:52-54)

 1. O you who have believed, be supporters of Allah, as when Jesus, the son of Mary, said to the disciples, Who are my supporters for Allah? The disciples said, We are supporters of Allah. And a faction of the Children of Israel believed and a faction disbelieved. So We supported those who believed against their enemy, and they became dominant.

(AL-QURAN 61:14)

MIRACLES GIVEN TO JESUS:

 1. And [make him] a messenger to the Children of Israel, [who will say], 'Indeed I have come to you with a sign from your Lord in that I design for you from clay [that which is] like the form of a bird, then I breathe into it and it becomes a bird by permission of Allah. And I cure the blind [from birth] and the leper, and I give life to the dead by permission of Allah.And I inform you of what you eat and what you store in your houses. Indeed in that is a sign for you, if you are believers.

(AL-QURAN 3:49)

 1. [The Day] when Allah will say, O Jesus, Son of Mary, remember My favor upon you and upon your mother when I supported you with the Pure Spirit [i.e., the angel Gabriel] and you spoke to the people in the cradle and in maturity; and [remember] when I taught you writing and wisdom and the Torah and the Gospel; and when you designed from clay [what was] like the form of a bird with My permission, then you breathed into it, and it became a bird with My permission; and you healed the blind [from birth] and the leper with My permission; and when you brought forth the dead with My permission; and when I restrained the Children of Israel from [killing] you when you came to them with clear proofs and those who disbelieved among them said, This is not but obvious magic. 111. And [remember] when I inspired to the disciples, Believe in Me and in My messenger [i.e., Jesus]. They said, We have believed, so bear witness that indeed we are Muslims [in submission to Allah].

(AL-QURAN 5:110,111)

 1. [And remember] when the disciples said, O Jesus, Son of Mary,can your Lord send down to us a table [spread with food]from the heaven? [Jesus] said, Fear Allah, if you should be believers.
 2. They said, We wish to eat from it and let our hearts be reassured and know that you have been truthful to us and be among its witnesses.
 3. Said Jesus, the son of Mary, O Allah, our Lord, send down to us a table [spread with food] from the heaven to be for us a festival for the first of us and the last of us and a sign from You. And provide for us, and You are the best of providers.
 4. Allah said, Indeed, I will send it down to you, but whoever disbelieves afterwards from among you then indeed will I punish him with a punishment by which I have not punished anyone among the worlds.

(AL-QURAN 5:112-115)

 1. He will speak to the people in the cradle and in maturity and will be of the righteous. (AL-QURAN 3:46)
 2. So she pointed to him. They said, How can we speak to one who is in the cradle a child?
 3. [Jesus] said, Indeed, I am the servant of Allah. He has given me the Scripture and made me a prophet.

(AL-QURAN 19: 29,30)

JESUS WAS A MESSENGER SENT TO ISRAELITES:

 1. And [mention] when Jesus, the son of Mary, said, O Children of Israel, indeed I am the messenger of Allah to you confirming what came before me of the Torah and bringing good tidings of a messenger to come after me, whose name is A mad. But when he came to them with clear evidences, they said, This is obvious magic.

(AL-QURAN 61:6)

The teachings of Jesus with out additions or deletions are mentioned in AL-QURAN.

Christian friends believe Jesus would recommend them for kingdom of heaven. Jesus said those who call me lord lord will not enter into the kingdom of heaven. Only those who call upon father will be saved. This is shown previously by us from the Bible .AL-QURAN stresses this fact.

Christian friends if you want kingdom of heaven.

Accept Jesus as a messenger of God and a noble man. Do not call him as God or son of God.

In this way you wont become a rejecter of Jesus .When you follow AL-ISLAM you are treating and believing Jesus the way it should be done. Let God give you eternal life! Amen!

31.12.2011. 14:05 PM

You have no rights to post comments. Register and post your comments.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account